Korišćenje vozila firme za privatne potrebe zaposlenog

Pored toga što firma može odobriti zaposlenom da svoje lično vozilo koristi za službene potrebe, i po tom osnovu mu isplatiti određenu naknadu, moguć je i obrnut slučaj. Zaposlenom može biti dozvoljeno da vozilo firme koristi u svoje slobodno vreme, za privatne potrebe.

Korišćenje službenog (firminog) automobila za privatne potrebe zaposlenog smatra se benefitom koji se oporezuje kao zarada. To znači da će firma na vrednost ove pogodnosti koju dobija zaposleni platiti porez i doprinose kao i na njegovu zaradu.

Upotreba službenog automobila za privatne potrebe treba da bude uređena Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu između zaposlenog i poslodavca.

Obračun poreza i doprinosa vrši se za svaki mesec u kojem je započeto korišćenje vozila, i to tako što se računa da je neto vrednost ovog benefita jednaka 1% procenjene vrednosti vozila na 31.12. prethodne poslovne godine, prema katalogu AMSS.

Do procenjene vrednosti vozila može se doći kontaktiranjem AMSS, koji nakon uplate naknade za ovu uslugu (koja je u trenutku pisanja ovog teksta iznosila 1.000 din + PDV) izrađuje i dostavlja procenu vrednosti vozila na osnovu očitane saobraćajne dozvole.

Zatim se, prilikom obračuna zarade, vrši obračun poreza i doprinosa na ovaj benefit, koji firma zatim plaća. Isplaćeni porez i doprinosi na ovu pogodnost predstvaljaju poreski priznat trošak poslodavca.

Na primer, ukoliko je procenjena vrednost vozila 2.000.000 din, iznos od 20.000 dinara predstavlja neto iznos koji je potrebno brutirati (deljenjem sa koeficijentom 0,701) i zatim na taj iznos (20.000/0,701 = 28.530,67 din) obračunati i platiti porez i doprinose. Na iznos iz našeg primera, trošak dažbina koje se plaćaju državi bio bi oko 18.000 din.

O korišćenju vozila treba voditi evidenciju i napominjemo da poslodavac može kao svoje troškove da knjiži račune za gorivo koje je potrošeno isključivo korišćenjem vozila za poslovne potrebe, ne i za privatne potrebe zaposlenog.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.