Uslovi korišćenja

U skladu sa članom 23. Zakona o  zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) TURNKEY DOO Španskih boraca 14, stan 5, Beograd – Novi Beograd, e-mail: info@turnkey.rs, Tel: 063 435 818, kao rukovalac podacima o ličnosti (u daljem tekstu: Rukovalac), pruža registrovanim korisnicima Internet edukativnog servisa za privredu i preduzetništvo, sledeće:

INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

SVRHA NAMERAVANE OBRADE: Podaci o ličnosti prikupljaju se u cilju registrovanja korisnika na Internet edukativni servis za privredu i preduzetništvo koji je razvijen od strane Rukovaoca.

Pored navedenog, a u sklopu aktivnosti vezanih za edukaciju, Rukovalac će korisnicima na njihovu e-mail adresu slati nedeljne video savete, biltene o važnim novostima, rokovima i obavezama, zatim linkove za pristup webinarima kao i snimke istih. Na zahtev korisnika, Rukovalac može podatke o ličnosti obrađivati u svrhu individualnog savetovanja za početnike u poslovanju.

PRAVNI OSNOV: Dobrovoljni pristanak korisnika Internet edukativnog servisa za privredu i preduzetništvo predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Pristanak za obradu podataka o ličnosti u prethodno navedene svrhe, korisnik daje samim činom registracije.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI: Podatke o ličnosti korisnika internet edukativnog centra Rukovalac neće dostavljati trećim licima, odnosno licima izvan svoje organizacije.

IZNOŠENJE PODATAKA U DRUGE DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ODRGANIZACIJE: Podatke o ličnosti korisnika Rukovalac neće iznositi u druge države ili međunarodne organizacije.

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOST: Rukovalac će podatke o ličnosti korisnika obrađivati sve do opoziva pristanka.

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, korisnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pravo na pristup tim podacima, pravo da se njegovi podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, pravo da svoje nepotpune podatke dopuni, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca, kao i pravo na prenosivost podataka. Prethodno navedena prava mogu se ostvariti u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korisnik ima  pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte, ukoliko smatra da je obrada njegovih podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama navedenog zakona.

PRAVO NA PRIGOVOR: U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pravo na prigovor postoji u ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje ako je povezano sa takvim direktnim oglašavanjem. Pored navedenog, prigovor se može podneti i u odnosu na obradu koja se vrši u cilju ostvarenja drugih legitimnih interesa Rukovaoca, kao i u odnosu na obradu koja se vrši u cilju ostvarenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim obradama. Prigovor može biti podnet u pisanoj formi, poštom na adresu Rukovaoca ili na e-mail adresu Rukovaoca info@turnkey.rs.

OBAVEZNOST DAVANJA PODATAKA O LIČNOSTI: Davanje podataka u prethodno opisane svrhe je dobrovoljno.

POSLEDICE U SLUČAJU NEDAVANJA PODATAKA: Bez dostavljanja podataka o ličnosti korisnik neće moći da se registruje na Internet edukativni servis za privredu i preduzetništvo i samim tim neće biti u mogućnosti da prima video savete, biltene o važnim novostima, rokovima i obavezama za preduzetnike i pravna lica, zatim linkove za pristup webinarima kao i snimke istih, niti da zahteva individualno savetovanje.

OPOZIV PRISTANKA: Korisnik ima pravo da svoj pristanak na obradu podataka  o ličnosti opozove u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Ukoliko je pristanak opozvan pre nego što je ostvarena svrha obrade podataka o ličnosti od koje korisnik može imati određenu korist, biće uskraćen za tu korist. Opoziv pristanka može se izvršiti pisanim putem u prostorijama Rukovaoca ili poštom na adresu Rukovaoca, kao i slanjem opoziva na e-mail adresu info@turnkey.rs