Poreski kalendar novembar 2020

Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca:

2. novembar 2020. Rok za obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade i isplatu neto zarada. Takođe, rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za prethodni mesec.

Rok za podenošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2021. godinu.

5. novembar 2020Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10. novembar 2020Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podsećamo da poreski dužnici mogu biti i preduzetnici paušalci i drugi obveznici koji nisu u sistemu PDV-a.

16. novembar 2020 – Rok za plaćanje:

  • akontacije poreza i doprinosa od samostalne delatnosti za prethodni mesec
  • doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
  • akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
  • obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
  • doprinosa za osnivače koji obavljaju rad van radnog odnosa u svom privrednom društvu

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost elektronskim putem.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za prethodni mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Rok za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Rok za podnošenje prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima na minimalnu osnovicu za osnivače privrednih društava koji u njima rade van radnog odnosa na obrascu OD-O.

30. novembar 2020Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. novembara 2020.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.