Elektronske fakture

Pravni okvir za uvođenje elektronskih faktura kreiran je 2014. godine, donošenjem Zakona o elektronskom dokumentui izmenom tadašnjeg Zakona o računovodstvu.

Novi Zakon o računovodstvu iz 2019. godine predviđa da se računi izdaju isključivo u elektronskom obliku.

Relevantni deo člana 9. Zakona o računovodstvu definiše to na sledeći način:

Faktura (račun) kao računovodstvena isprava, u smislu ovog zakona, sastavlja se i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku i mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom (utvrđenom opštim aktom kojim pravno lice, odnosno preduzetnik uređuje organizaciju računovodstva) potvrđuje njenu verodostojnost.

Ove odredbe primenjuju se počev od 01.01.2022. godine. To znači da privredna ima nešto više od godinu dana da se pripremi na potpuni prelazak na elektronske fakture.

Jedno od najčešćih pitanja u vezi sa elektronskim fakturama je da li one moraju da sadrže elektronski potpis, ili je dovoljno napisati samo da je faktura važeća bez pečata i potpisa.

Faktura ne mora da sadrži elektronski potpis, ali nije dovoljno samo napisati da je faktura važeća bez pečata i potpisa. Faktura mora da sadrži tkz identifikacionu oznaku lica koje izdaje fakturu.

Identifikaciona oznaka može biti:

  • ime i prezime odgovorne osobe, ili
  • faksimil, ili
  • elektronski potpis, ili
  • neka druga oznaka iz koje se može utvrditi koje je lice izdalo račun, kao i
  • kombinacija nekih od ovih elemenata.

Šta će biti korišćeno kao identifikaciona oznaka, svaka firma treba da definiše u svom Pravilniku o računovodstvu.

Dakle, možete se opredeliti da na računu ispišete: „Račun izdao: Petar Petrović“, ukoliko u Pravilniku o računovodstvu definišete da će kao identifikaciona oznaka na računima biti ispisano ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa. U tom slučaju, račun je validan bez (elektronskog) potpisa Petra Petrovića i bez pečata firme. 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.