Promena adrese sedišta

Adresa sedišta firme je adresa na kojoj je firma registrovana u Agenciji za privredne registre. Po pravilu to je adresa sa koje se upravlja poslovanjem jedne firme.

U nastavku govorimo o obavezama koje su pred vama ako odlučite da preselite firmu na drugu adresu.

Kako je adresa sedišta registrovana u Agenciji za privredne registre, prvo što treba da uradite jeste da APR-u prijavite promenu adrese.

Za te potrebe, Agenciji za privredne registre dostavljate, poštom ili lično, na šalteru formulare koje možete preuzeti sa sajta Agencije, odluku nadležnog organa o promeni sedišta i dokaz da ste uplatili potrebnu taksu. Detaljna uputstva o plaćanju takse i predaji dokumentacije možete naći na sajtu Agencije za prviredne registre.

Prijavu treba da podnesete u roku od 15 dana od dana promene sedišta firme. Ukoliko zakasnite sa prijavom podataka, bićete dužni da platite veći iznos naknade Agenciji. Na osnovu ispravno podnete prijave, Agencija za privredne registre doneće rešenje o promeni podataka o sedištu.

Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, tako da se društvo seli npr. iz Beograda u Pančevo, Registrator APR-a će izvršiti promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta.

Agencija za privredne registre će o promeni adrese vašeg sedišta obavestiti i ostale institucije, pre svega Poresku upravu i Centralni registar socijalnog osiguranja.

Ukoliko ste PDV obaveznik, u obavezi ste da Poreskoj upravi dostavite popunjen i overen obrazac IEPDV sa podacima o promeni adrese sedišta.

Nakon preseljenja sa jedne opštine na drugu treba izračunati nove pozive na broj za uplate poreza koje prilikom plaćanja koriste poziv na broj koji sadrži šifru opštine sedišta.

Broj odobrenja (BOP) za plaćanje akontacija poreza na dobit koji se upisuje u rubriku poziv na broj u nalogu za plaćanje poreza na dobit menja se usled promene opštine sedišta.

Ovaj broj dobijate u obaveštenju Poreske uprave nakon predaje poreske prijave poreza na dobit.

Ukoliko se vaše novo sedište nalazi na istoj opštini na kojoj se nalazilo i pre selidbe, broj odobrenja odnosno BOP se ne menja, i možete nastaviti da plaćate akontacije poreza na dobit na isti BOP.

Ukoliko ste promenili opštinu sedišta, potrebno je da kontaktirate poreskog inspektora na novoj opštini kojoj pripadate prema početnom slovu naziva vaše firme kako biste dobili novi broj odobrenja na koji ćete plaćati akontacije.

O promeni adrese sedišta treba obavestiti i lokalnu samoupravu, radi pravilne naplate lokalnih javnih prihoda odnosno poreza na imovinu i lokalnih taksi, bilo da se radi o komunalnim ili ekološkim taksama. Ovo podrazumeva odlazak u lokalnu samoupravu sa rešenjem o registraciji promene adrese sedišta koje je izdala Agencija za privredne registre.

Ukoliko ste novi poslovni prostor stekli kupovinom, podsećamo vas da ne zaboravite da izmirite odgovarajući porez, porez na prenos apsolutnih prava ili PDV, kao i da prijavite porez na imovinu na novostečenu nepokretnost u zakonskom roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti.

O promeni adrese sedišta potrebno je da obavestite vašu poslovnu banku i poslovne partnere. S obzirom da je adresa sedišta podatak koji se ispisuje na računima, posebnu pažnju treba posvetiti obaveštavanju dobavljača, kako bi na budućim računima ispisali vašu novu adresu.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.