Zakup poslovnog prostora od fizičkog lica

Privredni subjekti koji ne poseduju sopstvenu nepokretnost, u kojoj bi obavljali delatnost, mogu da izvrše zakup poslovnog prostora od drugih firmi ili fizičkih lica. Poreske obaveze koje tom prilikom nastaju razlikuju se u zavisnosti od toga da li je vlasnik zakupljenog prostora pravno ili fizičko lice. U ovom videu govorićemo o zakupu poslovnog prostora od fizičkog lica.

Ne postoje prepreke da firma zakupi poslovni prostor od fizičkog lica  i u njemu obavlja svoju delatnost. Takođe, na adresi ovog zakupljenog prostora firma može da registruje svoje središte. Prilikom zakupa, pravno lice, odnosno preduzetnik i fizičko lice koje je vlasnik nepokretnosti, zaključuju ugovor o zakupu.

Jedan od bitnih elemenata ovog ugovora jeste i zakupnina, odnosno novčani iznos, koji će firma isplatiti zakupodavcu – fizičkom licu, vlasniku prostora, na ime korišćenja njenog poslovnog prostora. 

Za fizičko lice, ova zakupnina predstavlja prihod, koji je oporeziv porezom na prihode od kapitala i to po stopi od 20%. Porez se plaća na bruto zakupninu, odnosno, iznos zakupnine koji već u sebi sadrži porez, a prilikom obračuna postoji pravo na normirane troškove od 25%. To znači da obračun nije tako jednostavan i da treba da ga prepustite vašem knjigovođi.

Zbog toga, porez neće biti i efektivno jednak stopi od 20% već će biti nešto niži. Na primer, na neto zakupninu od 30000 dinara, firma će platiti oko 5300 dinara poreza. Ovde smo napomenuli da porez plaća firma. Dakle, iako je zakupnina prihod fizičkog lica, obaveza da obračuna porez, preda poresku prijavu i plati poresku obavezu je na firmi, odnosno na isplatiocu. 

Obračun poreza i predaja poreske prijave uvek se mora izvršiti pre isplate zakupnine. Sama poreska prijava predaje se elektronski na portalu Poreske uprave i tom prilikom se dobija poziv na broj odobrenja koji se obavezno koristi prilikom svake isplate zakupnine.

Za firmu zakupnina i porez koji na nju plaća predstavlja trošak koji je priznat u poreskom bilansu.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.