Povratak na posao

Zaključkom sa sednice kriznog štaba, koji je održana 24. aprila 2020. godine, preporučeno je svim poslodavcima, ponovno uspostavljanje normalnog poslovanja.

Ova preporuka pre svega, odnosila se na proizvodna preduzeća, ali je vrlo brzo doneta dozvola za rad i svim drugim delatnostima, trgovcima, ugostiteljima, salonima za ulepšavanje i negu.

6. maja 2020. godine, ukinuto je i zvanično vanredno stanje, međutim, kako je virus ostao u našem društvu, donete su određene mere prevencije i zaštite, koje su uređene Uredbom, koja je stupila na snagu 7. maja 2020. godine.

Ovde se nalazi isečak iz Uredbe, koji se odnosi na ugostiteljske objekte, trgovine u okviru tržnih centara i priređivače igara na sreću.

Zajedničko za sve ove delatnosti jeste da moraju u okviru svoje dokumentacije o bezbednosti zdravlja na radu, da izrade poseban deo koji se tiče preventivnih mera i mera zaštite od COVID-19.

U ovoj Uredbi definisano je da svi ovi poslodavci, moraju da organizuju proces rada tako da se omogući fizička distanca, kako između zaposlenih, tako i između svih drugih ljudi koji su prisutni u njihovim poslovnim prostorijama. Dakle, trgovinskim objektima, objektima za igre na sreću, odnosno, ugostiteljskim objektima, bilo da se radi o zatvorenim objektima ili delovima ovih objekata koji su na otvorenom, dakle baštama ugostiteljskih objekata. Potrebna distanca koju treba održavati jeste 2 metra.

Pored fizičke distance, u objektima se mora redovno sprovoditi dezinfekcija svih površina, uključujući podove, površine na kojima se uslužuju kupci, odnosno gosti, mobilijar, mašine, alat i uređaja za rad, nakon pružanja svake pojedinačne usluge.

Takođe, zaposleni moraju da koriste lična zaštitna sredstva, odnosno, maske i rukavice, a treba ograničiti i broj ljudi koji može biti prisutan u određenoj prostoriji, kako bi se omogućilo održavanje propisane distance.

Ukoliko to nije moguće, omogućava se korišćenje staklenih, plastičnih ili sličnih barijera, koje bi praktično razdvojile korisnike usluga koji nisu u mogućnosti da drže propisanu distancu.

Dakle, još jednom naglašavamo da je pored samih mera potrebno izraditi i poseban plan koji bi bio sastavni deo akta o bezbednosti i zdravlju na radu.

Sve ove mere, uopšteno gledano, propisane su još zaključkom kriznog štaba koji smo pominjali 24. aprila i one se potpuno podudaraju sa uredbom, ali ćemo ih još jednom naglasiti.

Dakle, prva mera je fizička distanca između zaposlenih, odnosno, organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontakt između lica kada je god to moguće. Od ranije još postoje preporuke da se rad organizuje npr. u smenama, kako bi se smanjio broj ljudi koji u isto vreme borave u određenoj prostoriji. Pored toga, obavezna je dezinfekcija svih prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja, i to sredstvima koja su se pokazala kao efikasna protiv ovog virusa, a to su hlorni preparati i preparati koji sadrže minimalno 70% alkohola. Tu je naravno i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava, maski i rukavica, obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koji ulaze u ovaj prostor, često provetravanje prostorija, dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija, i na kraju, obaveza svakog poslodavca, da ukoliko posumnja da određeno lice ima simptome virusa COVID-19 da ovo lice odmah udalji iz svojih poslovnih prostorija, i da ga uputi da se javi nadležnom domu zdravlja.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.