Brisanje preduzetnika

Ukoliko iz bilo kod razloga želite da prestanete sa obavljanjem delatnosti kao preduzetnik, potrebno je da sprovedete postupak koji se naziva prestankom rada i brisanjem preduzetnika iz registra Agencije za privredne registre.

Osnovni preduslov za ovaj postupak jeste da ste izmirili sve obaveze:

  • Za poreze i doprinose koje naplaćuje Poreska uprava
  • Za lokalne javne prihode koje naplaćuje lokalna samouprava

Kako ove dve institucije po pravilu vrše knjiženje zaduženja sa vremenskim kašnjenjem (na primer obaveza za poreze i doprinose dospeva 15-tog u mesecu za prethodni mesec), javljaju se poteškoće da se u realnom vremenu izmire sve obaveze.

Iz tog razloga, preduzetnici se često odlučuju da prvo registruju prekid obavljanja delatnosti – tkz mirovanje preduzetnika.

Mirovanje se registruje u Agenciji za privredne registre, predajom registracione prijave i izborom nekog datuma u budućnosti od kojeg nastupa prestanak obavljanja delatnosti. Od dana registracije mirovanja preduzetnik je oslobođen obaveze plaćanja poreza i doprinosa. Praktično, obračun se vrši samo do dana koji prethodi mirovanju.

Mirovanje omogućava preduzetniku da sačeka (a da ga to ne košta novih poreza i doprinosa) da Poreska uprava zaduži sve potrebne poreze i doprinose za prethodni period koje bi on zatim mogao da izmiri.

Na primer, ako preduzetnik registruje mirovanje 31.12.2019. godine on može da sačeka 15. januar 2020. godine kada će biti zadužen za porez i doprinose za decembar 2019. godine, bez bojazni da će Poreska uprava potraživati nešto i za januar 2020 godine (jer je u statusu mirovanja).

Tokom mirovanja preduzetnik ne sme da obavlja delatnost – ne sme da zaključuje nove poslove, da pruža usluge i isporučuje dobra.

Nakon što je izmirio sve poreze, doprinose i lokalne javne prihode, preduzetnik treba da pribavi uverenje o plaćenim obavezama od nadležne filijale Poreske uprave i lokalne uprave prihoda. Oba uverenja predaju se Agenciji za privredne registre uz registraciju brisanja preduzetnika, i to u roku od 5 dana, koliko važe.

Po brisanju iz Agencije za privredne registre, preduzetnici su dužni da Poreskoj upravi predaju odgovarajuću poresku prijavu, a ako su vodili poslovne knjige, i vanredne bilanse Agenciji za privredne registre.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.