Korisne provere koje možete sprovesti sa knjigovođom pred kraj poslovne godine

Kraj poslovne godine je vreme za svođenje računa. Da bi vaš završni račun bio ispravan, potrebno je da sprovedete određene kontrolne postupke pre njegove izrade.

Jedna od osnovnih metoda kojom se proverava da li je stanje u knjigama tačno je popis. On predstavlja merenje i prebrojavanje fizički opipljive imovine. Dakle, vaših osnovnih sredstava, robe, materijala ili inventara. Cilj popisa je da ustanovi tačno stanje vaše imovine, koje bi se zatim prenelo u vaše poslovne knjige.

Osim popisa koji je zakonska obaveza, dužni ste i da izvršite usaglašavanje potraživanja i dugovanja sa vašim poslovnim partnerima. Ovo se čini tako što se kupcima pošalje spisak neplaćenih računa. Ovo je zakonska obaveza koju firme često gledaju da izbegnu jer im se čini da nije važno i da im oduzima puno vremena. Međutim, usaglašavanje je upravo način da se proveri da li su vaši kupci proknjižili sve vaše račune u svom knjigovodstvu ili se možda negde potkrala greška. Takođe, IOS potpisan od strane kupca može vam pomoći u naplati potraživanja koji imate prema njima.

Osim ove dve metode, na raspolaganju su još neke kontrole koje možete sprovesti.

Pre svega možete proveriti sa vašim knjigovođom da li su proknjiženi svi vaši izdati računi. Ukoliko račune numerišete redom, vaš knjigovođa može lako da uoči ukoliko je neki broj preskočen. Takođe, treba da proverite da li ste možda izdali robu ili pružili uslugu nekom od vaših kupaca i niste izdali za to račun. Dakle, da li postoji otpremnica bez računa ili na primer, roba data na revers, koju je kupac odlučio da zadrži, a nije fakturisana.

Ukoliko ne sprovedete ovu obavezu, u vašim knjigama može biti evidentiran umanjeni prihod na koji ćete platiti manju poresku obavezu, pa možete doći u problem ukoliko u postupku poreske kontrole ovo utvrdi Poreska uprava.

Još jedna kontrola koju možete sprovesti jeste provera da li su dobavljači u vašem knjigovodstvu u pretplati.

To znači da je prema dobavljaču evidentirana uplata za koju ne postoji račun. Ovo je najčešće situacija kada klijent ne dostavi knjigovođi račun ili kada sam dobavljač ne izda račun svom komitentu. Ako vam se to desi, insistirajte da dobavljači dostave sve račune, zbog toga što se na bazi računa knjiže troškovi u knjigovodstvu, koji umanjuju vašu poresku obavezu. Ukoliko ne evidentirate troškove, time ćete platiti veći porez nego što ste morali.

Kraj poslovne godine je dobar trenutak da proverite na portalu Poreske uprave da li imate dug po nekim poreskim karticama. Ovo možete učiniti sami ukoliko posedujete elektronski sertifikat, ili ako ga ne posedujete, to za vas može da uradi knjigovođa. Ukoliko uočite da imate dug na nekoj poreskoj kartici, potrebno je da ga bez odlaganja izmirite. Naime, ne želite da dođete u situaciju da dug naplati Poreska uprava putem prinudne naplate. Na taj način Poreska uprava pored glavnog duga naplaćuje kamatu, troškove prinudne naplate a možete biti i kažnjeni.

Na kraju, vašeg knjigovođu možete da zamolite da vam izradi preliminarni bilans uspeha, kako biste videli kako ste do sada poslovali, i kakvu poresku obavezu možete da očekujete na kraju godine. Čak i ako sami vodite određene finansijske evidencije, dobro je da ih uporedite sa knjigovodstvenim. Naime, računovođa mora da postupa u skladu sa računovodstvenim načelima, pa se njegova i vaša evidencija mogu razlikovati.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.