Najčešće zablude o preduzetničkoj radnji

Preduzetnik je fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost. Prilikom registracije u Agenciji za privredne registre, registruje se poslovno ime i sedište preduzetnika, a preduzetniku biva dodeljen i PIB i matični broj. Ovim se stiče utisak da pored preduzetnika postoji određeni poslovni entitet, koji funkcioniše u pravnom sistemu.

Međutim, ovo nije tačno. Preduzetnik je, kao što smo rekli, fizičko lice koje obavlja delatnost i ne postoji ništa što bismo, na primer, nazvali preduzetničkom radnjom. Zbog toga grešimo ako kažemo da kao preduzetnici imamo preduzetničku radnju ili da smo vlasnici preduzetničke radnje.

Mi naravno možemo u usmenom govoru upotrebljavati ovaj termin, da bismo lakše nekom objasnili činjenično stanje, ali treba da budemo svesni da ovo nije ispravno i da budemo svesni posledica koje to može da prouzrokuje.

Preduzetnička radnja nema pravni subjektivitet i ona ne može biti ugovorna strana. Zbog toga je pogrešno da preduzetnička radnja sklapa ugovore, bilo sa preduzetnikom ili nekim trećim licima, privrednim društvima, drugim preduzetnicima ili fizičkim licima.

U pravnom i računovodstvenom smislu postoji samo preduzetnik. On može biti ugovorna strana i on donosi sve odluke. Sva imovina je imovina preduzetnika, bilo da je poslovna ili privatna imovina.

Zbog toga, ako želite kao preduzetnik da koristite neku privatnu imovinu u poslovne svrhe, kao na primer vaš automobil, ne treba da zaključujete ugovor o zakupu sa svojom radnjom, već je dovoljno da o tome donesete odluku. Tako možete koristiti i svoj stan ili neku drugu opremu, sve na bazi vaše odluke, nije potreban ugovor.

Ukoliko bi takav ugovor ipak bio zaključen, on bi bio ništav, zbog toga što nemamo dve ugovorne strane koje su ga zaključile. Sa druge strane preduzetnik, kao što smo rekli, može zaključivati ugovore.

Još jedna zabluda koja se javlja u vezi sa preduzetnicima jeste da su preduzetnici zaposleni u svojoj preduzetničkoj radnji.

Naime, preduzetnik obavlja rad na bazi same registracije u Agenciji za privredne registre i on nikada ne zaključuje ugovor o radu sa svojom radnjom. Iako postoje neki elementi koji podsećaju na radni odnos, kao što je, na primer, lična zarada preduzetnika, za koju on može da se opredeli, preduzetnik nikad ne može da se izjednači sa zaposlenim po osnovu svojih prava i obaveza. I o tome treba voditi računa.

Dakle, ukoliko razmišljate o nekakvim isplatama, treba da vodite računa o tome kakav je poreski tretman predviđen za preduzetnike a ne za zaposlene.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.