Objavljen Nacrt Izmena Zakona o porezu na dohodak građana

Vlada Republike Srbije objavila je na svom sajtu tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

O tekstu će u narednom periodu raspravljati Vlada i Skupština, nakon čega se očekuje njegovo usvajanje.

Novine koje su predviđene su brojne.

Predloženo je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno, što praktično znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu pa i iznos poreza po tom osnovu. U Obrazloženju se navodi da se na taj način obezbeđuje manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada.

Ovaj novi neoporezivi iznos treba da se primenjuje od 01.februara 2020. godine.

Pored toga, predloženo je da se na drugačiji način urede uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje u cilju unapređenja sistema paušalnog oporezivanja. Ideja je da se ublaže problemi  neizvesnosti odobrenja statusa paušalnog oporezivanja i nepoznatosti iznosa ukupne poreske obaveze u trenutku započinjanja delatnosti, kao i kašnjenje poreskih rešenja. 

Tekst predviđa i novi test samostalnosti za preduzetnike paušalce i preduzetnike koji vode poslovne knjige, kao i olakšice za poslodavce koji zaposle sadašnje preduzetnike od 01.01.2020. godine.

Preduzetnike i poslodavce koji „padnu“ na testu samostalnosti očekuje drugačije oporezivanje. Naime, isplate ka preduzetniku, koji testom ne uspe da dokaže da je samostalan u radu, poreski će biti tretirane kao drugi prihod i opterećene porezom na dohodak i doprinosima za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.