Novi Zakon o računovodstvu čeka na usvajanje

Novi Zakon o računovodstvu ušao je u skupštinsku proceduru. Javna rasprava, za koju su bile zainteresovane prevashodno računovođe, nedavno je završena. Međutim, ovaj Zakon, ako bude usvojen, uticaće na sve privredne subjekte.

Jedna od novina koju Zakon treba da uvede je izdavanje i dostavljanje faktura isključivo u elektronskoj formi. Sa starim Zakonom o računovodstvu u istoriju treba da odu i papirne fakture. Za primenu ove norme predviđen je duži vremenski period, tokom kojeg sve firme treba da se pripreme za digitalizaciju ove sfere poslovanja.

Nacrt Zakona predviđa i pomeranje roka za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (bilansa) na 31. mart. Ovim bi privreda i računovođe dobile jedan mesec više da pripreme svoje bilanse za statističke potrebe, ali bi se za 3 meseca skratio rok za predaju konačnih bilansa. Da podsetimo, trenutno postoje 2 roka:

  • februar za predaju bilansa za potrebe statistike
  • jun za predaju konačnih bilansa

Skraćenje roka može dovesti do poteškoća kod firmi koje su duže da pre predaje bilansa izrade izveštaj o transfernim cenama, a Zakon će malo otežati priču i mikro firmama, koje po prvi put treba da sastavljaju i predaju napomene uz finansijske izveštaje.

Najviše pažnje ipak su izazvale odredbe novog Zakona kojima se za računovođe zaposlene u agencijama uvodi obaveza sticanja stručnih zvanja. Ista obaveza nije predviđena za računovođe koje sastavljaju bilanse unutar firmi (interno knjigovodstvo).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.