Paušalci

Paušalci su preduzetnici, dakle, fizička lica, koja samostalno obavljaju delatnost. Paušalno oporezivanje rezervisano je samo za fizička lica, te pravna lica, odnosno, d.o.o. firme nikada ne mogu biti paušalno oporezovane.

Preduzetnici paušalci ne vode poslovne knjige, izuzev KPO knjige, koja je u stvari tabela, iako koristimo termin knjiga. Ona predstavlja spisak svih izdatih računa kupcima i može se voditi u elektronskoj formi, ukoliko je moguće njeno štampanje po potrebi.

Da biste mogli da se prijavite za paušalno oporezivanje, potrebno je da ispunite određene uslove. Osnovni uslov jeste da u toku kalendarske godine nemate promet veći od šest miliona. U vezi sa ovim uslovom po nekad nastaju neki problemi, o kojima ćemo pričati u nastavku.

Ukoliko poslujete sa inostranstvom, zbog deviznih priliva može doći do prividnog dupliranja prometa. Naime, prilikom priliva iz inostranstva, novac leže na vaš devizni račun u banci. Da biste ga koristili, morate devize konvertovati u dinare. U tom slučaju, dešava se da banka pošalje Poreskoj upravi podatak o oba priliva, te vaš poreski inspektor može imati privid da je vaš promet bio dvostruko veći nego što jeste.

Na primer, ukoliko ste naplatili četiri miliona dinara iz inostranstva, vaš poreski inspektor može misliti da ste ostvarili promet od osam miliona dinara. Ukoliko se desi da dobijete poziv iz Poreske uprave da biste razjasnili ovu situaciju, potrebno je da sastavite dopis u slobodnoj formi, da priložite vaše devizne i dinarske izvode, kao i vašu KPO knjigu, koja je jedina merodavna što se tiče prometa ostvarenog tokom godine.

Ukoliko ovako postupite, ne biste trebali da imate dalje problema sa Poreskom upravom i moći ćete da nastavite paušalno oporezivanje i u narednoj godini.

Ukoliko se desi da probijete limit za paušalno oporezivanje, potrebno je da potražite knjigovođu. On će vam na dalje voditi poslovne knjige i pomoći će vam da prođete kroz ovaj tranzitorni proces. Naime, za vas se pravila igre potpuno menjaju. Potrebno je da vodite knjige, da pravdate troškove i da pazite kako podižete gotovinu sa tekućeg računa.

Ukoliko se desi da limit probijete u prvoj polovini godine, Poreska uprava će vam rešenjem naložiti vođenje poslovnih knjiga od 1. jula, a ukoliko limit probijete u drugoj polovini godine, bićete dužni da vodite poslovne knjige od 1. januara naredne godine.

Za kraj, izdvajamo jednu obavezu paušalaca koja često bude zanemarena. To je predaja poreske prijave, koja nosi oznaku PPDG-1R. Ovu prijavu, paušalci su dužni da podnesu uvek kada nastane neka promena koja ima uticaj na njihovo paušalno oporezivanje. Takvo je na primer, zapošljavanje novih radnika, promena šifre delatnosti, registracija mirovanja ili promena statusa samog preduzetnika, koji na primer iz zaposlenog prelazi u nezaposleno lice, ili obrnuto. Poreska prijava predaje se u roku od 30 dana i to uvek elektronskim putem.

Ukoliko naknadno uvidite da niste predali poresku prijavu, učinite to odmah, bez odlaganja, kako biste izbegli eventualno kažnjavanje.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.