Poreski kalendar – avgust 2019.

5. avgust 2019. – Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12. avgust 2019. – Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podsećamo da poreski dužnici mogu biti i preduzetnici paušalci i drugi obveznici koji nisu u sistemu PDV-a.

14. avgust 2019. – Rok za plaćanje III rate poreza na imovinu za sve poreske obveznike. Ukoliko niste sigurni koliko iznosi vaša rata, možete pogledati u poreskoj prijavi PPI-1 koju ste predali početkom ove godine ili na portalu lpa.gov.rs.

15. avgust 2019. – Rok za plaćanje:

  • akontacije poreza i doprinosa od samostalne delatnosti za prethodni mesec
  • doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
  • doprinosa za samostalne umetnike za treći kvartal 2019. godine
  • doprinosa za poljoprivrednike za treći kvartal 2019. Godine
  • akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
  • obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost elektronskim putem.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u julu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Rok za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30. avgust 2019. – Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. avgusta 2019.

31. avgust 2019. – Rok za obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade i isplatu neto zarada. Takođe, rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul 2019. godine

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.