Opšta dokumentacija koju firma treba da ima

Na rad svake firme primenjuju se brojni zakoni, te je preduzetnicima često teško da sagledaju koja dokumenta obavezno moraju sastaviti i čuvati u svojoj firmi.

Spisak dokumenata zavisi od vrste delatnosti i veličine firme, ali postoje određena akta koja svi moraju da imaju.

U nastavku dajemo kratak pregled najvažnije dokumentacije.

U firmi pre svega treba da čuvate Rešenje iz Agencije za privredne registre kojim ste registrovali firmu i PIB potvrdu, koju ste tom prilikom dobili. Ako ste doo, dodajte na spisak i Osnivački akt.

Sve odluke koje donesete i ugovore koje zaključite, treba zavesti u Knjigu Odluka i Knjigu ugovora, pa pripremite i njih.

Ukoliko je radno vreme vaše delatnosti uređeno propisima, u prostoru morate imati i Odluku o rasporedu radnog vremena i rasporedu korišćenja dnevnog odmora u toku radnog vremena, kao i istaknutu tablu sa radnim vremenom.

Ukoliko imate zaposlene, neka na mestu njihovog rada budu njihovi ugovori o radu, prijave na obavezno socijalno osiguranje i očitane lične karte. Za svaku zaradu koju ste im isplatili, morate posedovati Obračun zarade i Evidenciju zarade, a kao dokaz da ste zaposlenima obazbedili godišnji odmor Rešenja o godišnjem odmoru.

Zakonom su propisane i posebne evidencije o zaposlenima i radnom vremenu koje morate voditi, a bezbednost i zdravlje na radu je posebna oblast o kojoj treba da povedete računa. Da biste ispunili svoje obaveze u tom segmentu, možete angažovati specijalizovane agencije koje pružaju kompletnu uslugu u tom domenu.

Spisaku dodajte Obaveštenje o zabrani zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu, Odluku o ovlašćenom licu za zaštitu od mobinga, Odluku o imenovanju lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem i Obaveštenje radno angažovanim licima o zaštiti, pravima, obavezama i odgovornostima uzbunjivača.

Ako je u vašim prostorijama zabranjeno pušenje, znak zabrane pušenja i Odluka o imenovanju lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja moraju biti vidno istaknuti.

Ne zaboravite da se pozabavite i vašim obavezama iz oblasti zaštite od požara, prve pomoći i arhiviranja dokumentacije.

U narednom biltenu posvetićemo se obaveznoj dokumentaciji i evidencijama u maloprodajnim objektima.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.