Ključni indikatori uspešnosti

Dobar dan.

Moje ime je Igor Lazarević i danas ćemo pričati o ključnim indikatorima uspešnosti.

Pojasnićemo šta su to ključni indikatori uspešnosti, koja je njihova veza sa ciljevima i merenjem performansi, zbog čega su oni važni, koje vrste indikatora postoje i kako se oni formulišu.

Pa, hajde da krenemo.

Šta su to ključni indikatori uspešnosti?

Ključni indikatori uspešnosti ili Key Performance Indicators (KPIs) su merila performansi u odnosu na postavljene ciljeve. To su pokazatelji koji nam govore koliko smo uspešni u poslovima koje obavljamo. Za razliku od ciljeva, koji su manje-više dati u vidu opisa, merila performansi su uvek data u vidu pokazatelja koje je moguće meriti ili procenjivati. Ako posmatramo najvažnija merila performansi, tada govorimo o ključnim indikatorima uspešnosti ili ključnim indikatorima performansi.

Hajde da ovo dodatno pojasnimo.

Kada poslujemo, mi formulišemo odgovarajuće ciljeve. Ti ciljevi mogu biti opšti (ili Goals) i operativni (ili Objectives). Takođe, oni mogu i biti kvalitativni, kada su iskazani u vidu opisa, i kvantitativni, kada su iskazani numerički, u vidu brojke. Primera radi, ako bi opšti cilj bio „veće zadovoljstvo potrošača“, operativni cilj bi mogao da bude „smanjenje broja reklamacija za 40%“.

Kada u okviru svake oblasti poslovanja izdvojimo najvažnije pokazatelje koje želimo da pratimo, tada imamo ključne indikatore uspešnosti. Te oblasti se inače nazivaju Key Performance Areas (KPAs) ili ključne oblasti za merenje performansi. U našem primeru, oblast u kojoj merimo performanse je marketing, a ključni indikator uspešnosti je broj reklamacija.

Primetićete da postoji razlika između cilja i merila uspešnosti. Cilj je iskazan numerički, dok je merilo uspešnosti iskazano opisno. Međutim, to ne treba da zbuni. Onog trenutka kada pristupimo merenju broja reklamacija u našem slučaju i ustanovimo tačan broj reklamacija, tada dobijamo ključni indikator uspešnosti. Pogledajmo to na našem primeru.

Tako bi u našem slučaju imali za cilj „smanjenje broja reklamacija za 40%“, što je kvantitativno iskazan cilj, a kada bi u nekom trenutku, npr. na kraju godine, izmerili koliko imamo manje reklamacija, tada bismo imali „smanjeni broj reklamacija za 43,5%“. Taj izmereni broj je ključni indikator uspešnosti. U našem slučaju, bili bismo uspešni, jer smo reklamacije smanjili za 43,5%, što je više od planiranih 40%.

Dakle, da rezimiramo. Ciljevi su fiksirani i često numerički iskazani (npr. povećanje prodaje od 15%), dok su ključni indikatori uspešnosti izmereni i iskazani u datom trenutku (npr. povećanje prodaje od 17,5%).  

Kako se sve prate ključni indikatori uspešnosti?

Ključni indikatori uspešnosti se mogu pratiti na nivou pojedinca, na nivou tima, na nivou cele firme, ali i na nivou radnog mesta, na nivou poslovnog procesa itd. Osim toga, mogu se pratiti na strateškom i na operativnom nivou. Konačno, mogu biti kvantitativni(kada su iskazani numerički i kada se mogu meriti) i kvalitativni (kada su iskazani opisno i kada se mogu procenjivati, pa tek potom kvantificirati).

Zašto su ključni indikatori uspešnosti važni?

Ključni indikatori uspešnosti su važni jer nam omogućavaju da se fokusiramo na bitne stvari koje želimo da pratimo. Naime, u moru raznih podataka mi biramo one za koje smatramo da najbolje prikazuju našu uspešnost, a koji se pritom mogu relativno lako pratiti.

Osim toga, postojanje ključnih indikatora uspešnosti olakšava menadžmentu posao jer mu u redovnim intervalima dostavljamo jednostavne preglede (najčešće u vidu Dashboard-a) ili table na kojoj se prate ciljevi, gde se brzo, lako i jasno mogu pratiti osnovni poslovni pokazatelji, tj. osnovna merila uspešnosti.

Takođe, ključni indikatori uspešnosti su važni i zbog praćenja u kojoj meri smo ostvarili ciljeve, i služe nam kao signal da trebamo da pojačamo ili relaksiramo svoje aktivnosti.

Šta je to „kipiajizacija poslovanja“?

Ključne indikatore uspešnosti treba koristiti obazrivo i optimalno. Ne treba ih zanemarivati, ali ne treba ni preterivati.

Koji bi bili primeri dobrih KPI-jeva?

Neki od primera KPI-jeva su sledeći:

  • U oblasti marketinga i prodaje: broj novih kupaca, stopa konverzije, povećanje prodaje itd.
  • U oblasti proizvodnje: stepen iskorišćenosti kapaciteta, nivo škarta, nivo kvaliteta itd.
  • U oblasti računovodstva i finansija: broj dana kašnjenja u plaćanju, broj pogrešnih knjiženja itd.

Ovo je ukratko bilo o ključnim indikatorima uspešnosti. Nadamo se da smo uspeli da vam ovaj pojam približimo i pojasnimo. Hvala na pažnji i gledamo se.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.