Ukratko o menadžmentu

Dobar dan.

Ja sam Igor Lazarević i danas ćemo pričati o pojmu i značaju menadžmenta u poslovanju.

Definisaćemo i objasniti pojam menadžmenta, pričaćemo o tome koje su to menadžment aktivnosti, pojasnićemo kako funkcioniše proces menadžmenta, pojasnićemo koje su to uloge i veštine menadžera i napomenućemo koje sve vrste menadžmenta postoje.

Pa, da krenemo.

Šta je to menadžment?

Treba znati da se definicije menadžmenta razlikuju u odnosu na ugao posmatranja.

Ako posmatramo iz socijalnog ugla, može se reći da je menadžment veština ostvarivanja ciljeva uz pomoć drugih ljudi. Ako posmatramo iz sistemskog ugla, može se reći da je menadžment proces tokom kojeg se sistem vodi iz početnog stanja u željeno stanje uz pomoć upravljačkih aktivnosti. Ako se, pak, posmatra iz upravljačkog ugla, može se reći da je menadžment proces tokom kojeg se okupljaju ljudi kako bi ostvarili zajedničke ciljeve uz što racionalniju upotrebu ograničenih resursa. U tom smislu, možemo primetiti da menadžment podrazumeva postojanje ljudi, ciljeva, aktivnosti i resursa.

Međutim, da bi se najbolje razumelo šta je to menadžment, predlažem da zamislimo tačku A, koja predstavlja neko početno stanje (npr. prodaja od 6,7 miliona dinara), i tačku B, koja predstavlja neko željeno stanje (npr. prodaja od 9,3 miliona dinara), kao i jednu krivudavu liniju koja predstavlja naš put kojim se krećemo od tačke A do tačke B. Upravo ta krivudava linija predstavlja način na koji upravljamo poslovanjem, a menadžment je sve ono što preduzimamo da bismo stigli iz tačke A u tačku B.

Koje su osnovne aktivnosti menadžmenta?

Osnovne aktivnosti menadžmenta su planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola.

Planiranje se odnosi na definisanje ciljeva i načina za njihovo ostvarenje. U procesu planiranja, bavimo se budućim događajima i opredeljujemo načine na koji ćemo na njih reagovati. Primarna i najvažnija planska odluka su ciljevi, a za njom slede strategije, planovi i ostali proizvodi planiranja.

Organizovanje se odnosi na raspodelu aktivnosti i resursa na ljude tako da se na što bolji način ostvari ono što je planirano. Drugim rečima, organizovanje predstavlja realizaciju planiranih aktivnosti.

Vođenje ili liderstvo se odnosi na pokretanje ljudi u pravcu realizacije ciljeva. Kada se bavimo vođenjem, to znači da se bavimo motivisanjem, usmeravanjem i uticajem na ljude kako bi se obavile odgovarajuće aktivnosti i ostvarili postavljeni ciljevi. Liderstvo je poseban i veoma važan deo upravljanja. 

Kontrola se odnosi na praćenje ostvarenja i ustanovljavanje da li je ostvareno u skladu sa planiranim. Ako jeste, to znači da dobro upravljamo, a ako nije, to znači da je potrebno da preduzmemo odgovarajuće korektivne aktivnosti kako bismo ostvarili ciljeve ili ih po potrebi korigovali.

Šta je to kontinuum menadžmenta?

Kontinuum menadžmenta se odnosi na neprekidni proces koji se sastoji od ponavljajućih menadžment ciklusa. U svakom ciklusu, prvo planiramo, potom preduzimamo akcije i potom pratimo rezultate. I to onda ponavljamo iz ciklusa u ciklus. Ciklusi mogu biti višegodišnji, godišnji ili kraći od godinu dana.

Koji su nivoi menadžmenta?

Načelno, postoje viši i niži nivoi menadžmenta. Na višim nivoima se upravlja strateškim i razvojnim aspektima poslovanja, dok se na nižim nivoima upravlja operativnim i tekućim aspektima poslovanja. U praksi se najčešće koristi podela na top menadžment, middle menadžment i lower menadžment.

Koje su menadžerske uloge?

Interpersonalna uloga se odnosi na upravljanje međuljudskim odnosima, informaciona uloga se odnosi na komunikaciju i prenošenje informacija, a uloga odlučivanja se odnosi na donošenje odluka. Međutim, ovim ulogama se mogu dodati i motivaciona uloga, analitička uloga, politička uloga i druge uloge.

Koje su menadžerske veštine?

Konceptualne veštine se odnose na sposobnost da nešto osmislimo i konceptualizujemo, kao što je npr. idejno rešenje novog proizvoda. Interpersonalne veštine se odnose na veštine rada sa ljudima, kao što je npr. sposobnost rešavanja konflikata. Tehničke veštine se odnose na obavljanje tehničkih poslova, kao što su npr. korišćenje određenog softvera ili servisiranje određene mašine.

Koje veštine su bitne za koji nivo menadžmenta?

Važno je razumeti da što se bavimo višim nivoom menadžmenta, to su nam više potrebne konceptualne veštine, a što se bavimo nižim nivoom menadžmenta, to su nam više potrebne tehničke veštine. Interpersonalne veštine su nam podjednako važne na svim nivoima menadžmenta.

Koje su osnovne vrste menadžmenta?

U odnosu na oblasti, imamo poslovni menadžment, menadžment javne uprave, menadžment u zdravstvu, menadžment inovacija, međunarodni menadžment, ekološki menadžment itd.

U odnosu na funkcije, imamo proizvodni menadžment, prodajni menadžment, marketing menadžment, finansijski menadžment, HR menadžment, logistički menadžment itd.

U odnosu na aktivnosti, imamo strategijski menadžment, operativni menadžment, upravljanje projektima, upravljanje promenama, upravljanje rizicima, upravljanje kvalitetom itd.

U odnosu na predmet upravljanja, imamo poslovni menadžment, gde je predmet upravljanja poslovni sistem, i društveni menadžment, gde je predmet upravljanja društvo u celini

Šta podrazumeva menadžment u praksi?

Kada se sve ovo spusti na svakodnevno obavljanje posla, može se videti da posao jednog menadžera, dakle i vlasnika malog biznisa, obuhvata veći broj aktivnosti kao što su razmišljanje, analiza tržišta, analiza proizvodnih mogućnosti, definisanje vizije, definisanje ciljeva, formulisanje raznih strategija i planova, organizacija posla, delegiranje poslova, kontrola izvršenja zadataka, pregovaranje, ugovaranje, rešavanje problema, sprovođenje promena i mnoge druge aktivnosti.

Ovo je ukratko bilo o pojmu i značaju menadžmenta. Nadamo se da smo uspeli da vam ovaj pojam približimo i pojasnimo. Hvala na pažnji i gledamo se.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.