Isplata dividende

Razlika između prihoda i troškova koje firma ostvari tokom godine naziva se profit ili dobit. Kolokvijalno, mogli bismo reći da je to ono što vlasniku firme „ostaje“ na kraju poslovne godine.

Ukoliko ste firmu registrovali u formi društva ograničene odgovornosti odnosno d.o.o. na profit ćete platiti 15% poreza na kraju poslovne godine. To je takozvani porez na dobit.

Nakon plaćanja poreza, profit možete podići kao dividendu odnosno učešće u dobiti. Prilikom podizanja dividende firma plaća još 15% poreza. Tada govorimo o porezu na dividendu. Pre podizanja novca, potrebno je da prođete kroz 3 osnovna koraka. Pre svega, uz podršku knjigovođe, treba da utvrdite iznos dobiti koji je raspoloživ za podizanje. To je obično iznos ostvarene dobiti iz prethodnih poslovnih godina umanjen za ostvarene gubitke. Ako je firma poslovala sa gubicima u prethodnim godinama, za iznos gubitaka treba smanjiti profit koji je raspoloživ za isplatu osnivačima. Pretpostavimo da poslujete 3 godine. U prvoj godini, ostvarili ste gubitak od 100.000 dinara, a u sledeće dve godine dobitak od po 200.000 dinara. Dobitak iz prethodne dve godine, koji iznosi 400.000 dinara, morate prvo umanjiti za gubitak iz prve godine, koji iznosi 100.000 din, što znači da kroz dividendu možete da podignete 300.000 dinara.

Nakon što odredite iznos koji je raspoloživ za isplatu, potrebno je sačiniti Odluku o isplati dividende, u kojoj se preciziraju iznosi dobiti koja se isplaćuje osnivačima. Ako odlučite da isplatite osnivaču 100.000 dinara, 15.000 dinara iznosiće porez koji će firma platiti državi a 85.000 dinara pripašće vama kao vlasniku firme. Na kraju, na osnovu Odluke, vrši se obračun poreza na dividendu od 15%. Troškove poreza snosi firma. Nakon obračuna, knjigovođa podnosi poresku prijavu. Kada je prijava predata, možete izvršiti plaćanje poreza i isplatu dividende sa tekućeg računa firme. Obavezno koristite poziv na broj koji vam je knjigovođa poslao u instrukcijama za plaćanje poreza. Momenat isplate dividende određuje direktor firme, vodeći računa da na tekućem računu firme ostane dovoljno novca za servisiranje tekućih obaveza. Isplata dividende ne sme da ugrozi likvidnost firme. Isplaćene dividende ne ulaze u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana (tkz poreza na ekstra dohodak).

Pored isplate dividende iz ostvarene dobiti, možete vršiti i isplatu dividende iz planirane dobiti. Tada govorimo o isplati među dividende ili privremene dividende. Ona se vrši tokom poslovne godine iz dobiti koja se planira za datu godinu.

Neophodno je da finansijski izveštaji pokažu da je u periodu za koji se isplaćuje dividenda ostvaren dobitak. Na primer, ako dividendu isplaćujete početkom jula, finansijski izveštaj za period 01. januar – 30. jun tekuće godine treba da bude pozitivan. Osim toga, firma mora imati dovoljno sredstava iz kojih bi isplatila dividendu. Prilikom isplate međudividende treba biti naročito oprezan, jer se radi o planiranom a ne već ostvarenom rezultatu koji se isplaćuje osnivačima firme.

Kao što smo naveli na početku, isplata dividende odnosi se na firme registrovane u formi društva ograničene odgovornosti i ona nije primenjiva na preduzetnika. Dok privredna društva na profit plaćaju porez na dobit od 15%, preduzetnici na profit plaćaju 10% poreza na neto prihod. Kada vrše isplatu ostvarenog profita na svoj lični račun, preduzetnici ne plaćaju dodatni porez. Dakle, kod preduzetnika se isplata profita iz poslovanja ne oporezuje.

Međutim, preduzetnicima iznos ostvarenog profita ulazi u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak, pa može biti dodatno oporezovana sa 10% odnosno 15% preko određenog iznosa.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.