Registracija preduzetnika iz radnog odnosa

Preduzetnik je fizičko lice  koje se registrovalo za samostalno obavljanje delatnosti. Ni u Zakonu o privrednim društvima, koji uređuje rad preduznetnika, niti u Zakonu o radu, koji uređuje radne odnose, nisu propisane prepreke da lice koje je registrovano kao preduzetnik, bude istovremeno i zaposleno. Prema tome, preduzetnici mogu da stupe u radni odnos kod drugih poslodavaca, ili ako pogledamo iz drugog ugla, lice koje je zaposleno kod nekog poslodavca, može da se registruje kao preduzetnik.

Iako ne postoje zakonske prepreke u načelu za ovako nešto, ograničenja mogu da se jave u ugovoru o radu. Tako da, ukoliko ste zaposleni, a želite da obavljate i samostalnu delatnost, treba da proverite vaš ugovor o radu. Da li je poslodavac možda u njemu predvideo klauzulu zabrane konkurencije, kojom vas ograničava da tokom rada kod poslodavca obavljate iste aktivnosti za neku drugu firmu.

Činjenica da određeno lice istovremeno i preduzetnik i zaposleni, utiče na njegovu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, kao i na obračun i plaćanje poreza i doprinosa. Pre svega što se tiče prijave, važno je napomenuti da jedna osoba može da ima samo jednu aktivnu prijavu. U slučaju kada je lice osigurano po dva osnova, kao što je to slučaj kada imamo lice koje je i preduzetnik i zaposleni, prijava se vrši samo po prioritetnom osnovu, a to je u našem primeru radni odnos. Prema tome, ukoliko ste se prvo registrovali kao preduzetnik, a zatim stupili u radni odnos, poslodavac će vas prijaviti kao zaposlenog a za vas će biti izvršena odjava sa osiguranja, za vas kao preduzetnika. Tokom celog trajanja radnog odnosa bićete osigurani kao zaposleni. Ukoliko radni odnos prestane, vaš poslodavac će vas odjaviti sa obaveznog socijalnog osiguranja, a vi ćete biti dužni da se tada prijavite na osiguranje kao preduzetnik.

Sa druge strane, ukoliko ste prvo bili zaposleni a tek nakon toga registrovali samostalnu delatnost, neće nastati nikakva promena u vašem osiguranju, s obzirom da je vaše zaposlenje prioritetni osnov osiguranja.

Što se tiče vaših poreskih obaveza, važno je napomenuti da se puni doprinosi i porez plaćaju po osnovu prioritetnog osiguranja, dakle po osnovu radnog odnosa, gde će za vas poslodavac plaćati porez, doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos u slučaju nezaposlenosti. Vi kao preduzetnik bićete dužni da plaćate porez i doprinos za PIO, dok ćete biti oslobođeni doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa u slučaju nezaposlenosti.

Ukoliko se desi da vaš radni odnos prestane, vaše prioritetno osiguranje postaje samostalna delatnost, te ste dužni da se prijavite poreskoj upravi, kako bi vas ona na dalje zaduživala, ne samo za porez i PIO doprinos, već i za doprinos za slučaj nezaposlenosti i doprinos za zdravstveno osiguranje.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.