Ekonomske mere Vlade RS – Fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Vlada Republike Srbije donela je određene ekonomske mere, kako bi se izborila sa krizom, koja je nastala usled pandemije virusa COVID-19.

Ove mere obuhvataju direktna davanja firmama u visini minimalca, odlaganje dospeća određenih poreza i doprinosa, kao i reprogram ovih odloženih poreza i doprinosa na 24 jednake mesečne rate, bez kamate, nakon što ovi porezi i doprinosi dospeju.

Pravo na direktna davanja u visini minimalca imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica. Ove firme, ukoliko ispune određene propisane uslove, mogu dobiti iznos od 30367,00 dinara za svakog svog zaposlenog, odnosno, za sebe kao preduzetnika, i to samo pod uslovom da preduzetnik nije na drugom mestu u radnom odnosu i da nije penzioner. Firme koje vrše isplate po osnovu ugovora o delu, ugovora o povremenim i privremenim poslovima ili plaćaju direktore na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, za ova lica ne mogu da dobiju minimalce. Dakle, minimalac se dobija samo za lica koja su u radnom odnosu.

Potrebno je takođe napomenuti da su davanja u potpunosti oporeziva, tako da ako poslodavac odluči da ovaj iznos plati kao dodatak na platu zaposlenom, treba na ukupan iznos plate, dakle i osnovnu platu i ovaj dodatak, da obračuna poreze i doprinose.

Što se tiče odlaganja poreza i doprinosa, tu postoje tri kategorije na koje se ove mere odnose. To su porezi i doprinosi na zarade, akontacija poreza na dobit i akontacija poreza na neto prihod preduzetnika, i na kraju porezi i doprinosi koje svakog meseca plaćaju preduzetnici paušalci.

Što se tiče poreza i doprinosa na zarade, mogu se odložiti porezi i doprinosi na zarade za mart, april i maj 2020. godine, odnosno april, maj, jun 2020. godine, ukoliko su zarade za mart već isplaćene.

Ne može se odložiti poreska obaveza za PDV, konačna poreska obaveza za porez na dobit i neto prihod preduzetnika, kao ni porez na imovinu i doprinosi za osnivače. Dakle, ove mere osnose se samo na pobrojane poreze i doprinose, a svi drugi porezi i doprinosi plaćaju se redovno, u redovnim rokovima.

Da bi firma mogla da koristi ove mere, potrebno je da ispuni određene uslove. Pre svega, firma mora da bude registrovana pre 14. marta, ukoliko je u pitanju preduzetnik, on ne treba da bude u mirovanju pre 15. marta, dakle preduzetnici koji su registrovali mirovanje 15. marta i kasnije, imaju pravo na ove mere. Ukoliko je u pitanju preduzetnik, on ne treba da bude u radnom odnosu niti korisnik penzije.

I najvažniji uslov, firma nije trebala da smanji broj zaposlenih u periodu od 15. marta do 10. aprila. Ukoliko je broj zaposlenih pao za više od 10% u ovom periodu, firma nema pravo na ove mere. Izuzetak su zaposleni koji su zaposleni na određeno vreme i to po osnovu ugovora o radu koji je zaključen pre 15. marta a kojima ugovor o radu ističe u ovom posmatranom periodu.

Ukoliko firma ostvari pravo na mere, ona može u toku korišćenja da ih izgubi. Gubitak prava na ove mere dovodi do određenih posledica, koje u koliko se ne poštuju, dovode i do kaznenih odredbi.

Novac sa namenskog računa na koji se ova pomoć prima, mora da bude isplaćen isključivo zaposlenima i to po osnovu zarade. Nenamensko trošenje sredstava dovodi do kazni i do gubitka prava na korišćenje ovih mera. Takođe, firme koje koriste ove mere, ne smeju da isplaćuju dividendu do kraja 2020. godine. Firme koje smanje broj zaposlenih u toku korišćenja ovih mera, tj. sve do 31. oktobra 2020. godine, takođe gube pravo na ove mere. Presek se pravi svakog poslednjeg dana u mesecu, počevši od 30. aprila pa do 31. oktobra.

Ukoliko se desi da izgubite pravo na ove mere, dužni ste da u roku od 5 dana vratite sav primljeni novac sa obračunatom kamatom, i platite sve odložene poreze i doprinose sa obračunatom kamatom. Ukoliko tako ne postupite suočićete se sa kaznom. Kazne su izuzetno visoke i počinju od 750 000 dinara a mogu ići sve do 70% primljenog novca odnosno 50% odloženog poreza.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.