Pozajmice osnivača za likvidnost

U uslovima otežanog rada, firme se mogu suočiti sa kratkokročnom nelikvidnošću. Očekujete uplatu od kupca sredinom narednog meseca, ali u sledećih par dana vam dosepavju obaveze koje morate platiti. Šta možete da preduzmete?

Kao osnivač svojoj firmi možete odobriti kratkoročnu pozajmicu. Novac možete uplatiti u gotovom, na šalteru vaše banke, ili bezgotovinski, prenosom novca sa ličnog tekućeg računa na račun firme.

U oba slučaja potrebno je da sa firmom zaključite ugovor o pozajmici. Ugovorom je potrebno definisati iznos pozajmice, način uplate, rok vraćanja kao i evenutalni obračun kamate na pozajmljena sredstva.

Pozajmice osnivača za likvidnost najčešće su beskamatne.

Primljeni novac firma može da koristi u svrhu izmirenja dospelih obaveza, a pozajmicu treba vratiti kada se za to steknu uslovi (firma obezbedi sredstva iz drugih izvora – na primer naplatom prodatih dobara i usluga od kupaca).

Navedeni rok iz ugovora o pozajmici treba poštovati. Ukoliko firma nije u mogućnosti da izvrši povraćaj pozajmice u dogovorenom roku, ugovor možete aneksirati i tako promeniti rok povraćaja pozajmice.

Ovo je važno iz razloga što Poreska uprava, u postupcima poreske kontrole, zna da ospori povraćaj pozajmice koji se vrši nakon isteka roka iz ugovora o pozajmici, i da povraćaj tretira kao drugi prihod, na koji će obračunati pripadajući i porez i kamatu.

Za kraj, naglašavamo da pozajmice osnivača za likvidnost ne mogu da odobravaju preduzetnici, jer je pozajmica ugovorni odnos i podrazumeva postojanje dve ugovorne strane (osnivača i pravno lice – d.o.o. firmu), što kod preduzetnika nije slučaj.

Preduzetnici mogu na osnovu svoje odluke da izvrše ulaganje ličnih sredstava u poslovanje, i tako obezbede tekuću likvidnost.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.