Završni račun za 2019. godinu

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige dužni su da do 02. marta 2020. godine Agenciji za privredne registre dostave finansijske izveštaje (bilanse) za 2019. godinu za statističke potrebe. Pored ovih, postoji obaveza predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (bilansa) do kraja juna 2020. godine.

Firme se mogu odlučiti da predaju jedan set izveštaja kojim će ispuniti obe obaveze, u kom slučaju se bilansi moraju predati do 02. marta 2020. godine. To će verovatno učiniti većina malih firmi koje nemaju obavezu revizije i izrade studije transafernih cena.

Pored toga, pravna lica predaju poresku prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do kraja juna 2020. godine, dok preduzetnici predaju poresku prijavu poreza na neto prihod preduzetnika do 15. aprila 2020. godine.

Firme koje su tokom godine imale nabavke, prodaju ili pozajmice od povezanih lica, o tim transakcijama treba da obaveste Poresku upravu. Ukoliko se radi o računima, čiji zbir ne prelazi 8 miliona dinara, obaveznici podnose izveštaj u skraćenom obliku. Ukoliko vrednost transakcija prelazi 8 miliona i ukoliko su među povezanim licima odobravane pozajmice, potrebno je izraditi (proširenu) studiju transfernih cena.

Studija proverava da li su cene transakcija između povezanih lica tržišne, i u određenim situacijama može pokazati da je obaveznik dužan da plati veći porez na dobit odnosno poreza na neto prihod preduzetnika nego što je prikazao u svojim izveštajima.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.