Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

Troškovi reprezentacije, sa jedne, i troškovi reklame i propagande, sa druge strane, su dve grupe poslovnih rashoda.

Troškovi reprezentacije nastaju ukoliko poslovne partnere „častite“ u restoranu ili kafiću ili ukoliko nekom poslovnom partneru ili zaposlenom poklonite poklon.

Možemo ih defninisati kao troškove firme koji nastaju poklanjanjem dobara i usluga malom broju unapred poznatih lica (poslovni partneri, potencijalni kupci ili zaposleni).

Za razliku od troškova reprezentacije, troškovi reklame i propagande su izdaci radi promocije poslovanja, brenda, proizvoda kao i pokloni velikom broju unapred nepoznatih fizičkih lica (na primer, podela kačketa sa logotipom firme posetiocima na nekom događaju).

Pravilno razlikovanje troškova reprezentacije od troškova reklame i propagande neophodno je radi pravilnog knjiženja i različitog poreskog tretmana ovih izdataka.

Naime, PDV iskazan u računima za reprezentaciju ne može se koristiti kao odbitni. Na primer, ne možete odbiti PDV iz računa za poslovni ručak sa poslovnim partnerima.

Za razliku od toga, PDV iskazan u računima za troškove reklame i propagande možete koristiti kao odbitni. Na primer, prilikom nabavke pomenutih kačketa sa logotipom firme koji se dele posetiocima na nekom događaju, PDV iskazan u računu za kačkete možete koristiti kao odbitni (naravno, pod uslovom da ispunjavate ostale opšte uslove za odbitak PDV-a). Isti je slučaj sa PDV-om iz računa za oglašavanje u medijima, izradu promotivnih postera ili roll-up prezentacija, i drugim marketinškim troškovima.

Ove dve grupe troškova imaju različit tretman i kada je u pitanju porez na dobit odnosno porez na neto prihod preduzetnika koji vode poslovne knjige.

Troškovi reprezentacije priznaju se do 0,5% od vrednosti ukupnih prihoda prilikom obračuna poreza na dobit za privredna društva odnosno neto prihoda preduzetnika za preduzetnike koji vode knjige.

Sa druge strane, troškovi reklame i propagande priznaju se u punom iznosu.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.