Poreske obaveze koje nastaju prilikom nabavke usluga iz inostranstva

Nabavka usluga iz inostranstva je relativno jednostavna poslovna transakcija po pitanju administracije, pa mnogi poslovni subjekti ni ne pomišljaju da ona može da nosi određene specifične poreske obaveze.

Naime, nabavka usluga, uopšteno govoreći, može biti direktno oporezovana sa dva poreza:

  • Porezom na dobit po odbitku, i
  • Porezom na dodatu vrednost – PDV-om.

Porez na dobit po odbitku uređen je Zakonom o porezu na dohodak građana, i plaća se po stopi od 20% i to samo na određene vrste usluga koje vam pruža inostrano pravno lice – usluge istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Ukoliko uslugu platite pravnom licu, koje ima sedište u jednoj od zemalja poreskog raja, tada porez placate na svaku uslugu, bez obzira na vrstu, i to po stopi od 25%.

Ukoliko Republika Srbija ima zaključen međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom iz koje potiče firma kojoj plaćate naknadu za pružene usluge, pod određenim uslovima možete se osloboditi plaćanja poreza po odbitku.

Na drugi porez, koji vas može tangirati u slučaju nabavke usluga iz inostranstva – PDV takođe indirektno utiče vrsta usluga koju nabavljate. Naime, u članu 12 Zakona o porezu na dodatu vrednost određeno je tkz mesto pružanja usluga za različite vrste usluga.

Ako vaša transakcija prema članu 12 Zakona pripada uslugama pruženim u Republici Srbiji, na vrednost usluge internim  putem obračunavate porez na dodatu vrednost po stopi od 20%. Napominjemo da ovu obavezu imaju i subjekti koji nisu u sistemu PDV-a (privredna društva i preduzetnici van sistema PDV-a, uključujući i paušalce).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.