Izvod otvoreni stavki – usaglašavanje potraživanja i obaveza

Novembar je mesec u kojem najveći broj pravnih lica i preduzetnika koji vode poslovne knjige vrši usklađivanje potraživanja i obaveza sa svojim kupcima i dobavljačima.

Usklađivanje podrazumeva da firma pošalje spisak neplaćenih računa (izvod otvorenih stavki – IOS) svojim kupcima, a da isti spisak primi od svojih dobavljača. Ovaj spisak nakon toga se poredi sa podacima u knjigovodstvu, da bi se proverilo da li stanje u knjigama poslovnih partnera odgovara stanju u našim poslovnim knjigama.

Ukoliko se iskazani podaci podudaraju, primalac izvoda otvorenih stavki isti potpisuje i time potvrđuje da se slaže sa iskazanim stanjem.

Ukoliko postoji neslaganje, ono se navodi na Izvodu otvorenih stavki i dostavlja pošiljaocu IOS-a.

Sprovođenje usklađivanja, koje se uobičajeno vrši slanjem IOS-a, ali je moguće i kroz druge forme, je zakonska obaveza.

Datum sa kojim se vrši usklađivanje određuje se u Pravilniku o računovodstvu, internom aktu koji je dužna da ima svaka d.o.o. firma i svaki preduzetnik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Obično se na Izvodima otvorenih stavki prikazuje stanje na dan 31. oktobar, a izvodi se šalju tokom novembra, kada je pristigla i proknjižena sva poslovna dokumentacija zaključno sa prethodnim mesecom.

Za poverioca, pravno lice, koji ne dostavi svom kupcu stanje neplaćenih računa pre sastavljanja finansijskih izveštaja (bilansa stanja i bilansa uspeha) predviđena je kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara. Kazna za isti prekršaj za preduzetnika kreće se od 100.000 do 500.000 dinara.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.